കേരളം ഈ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതം

ലോകത്തിലെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ പോലും കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധിക് മുന്നിൽ മുട്ട് മടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങു കേരളമെന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനം എല്ലാവരെയും ആശ്ചര്യ പെടുത്തുകയാണ്.. കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമേ

Read more

മാമ്പഴം ഹൽവ

കൊതിയൂറുന്ന മാമ്പഴം ഹൽവ വളരെ രുചികരമായി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം .മാമ്പഴത്തിന്ന്റെ തനതായ രുചിയും നിറവും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഉണ്ടാകാവുന്ന വളരെ സ്വാദിഷ്ടവും എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാവുന്നതുമായ ഹൽവ ആണിത് .

Read more