മാങ്കോ മസ്താനി

റെസിപി സ്വപ്ന രാകേഷ്


വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിംഗാണ് മാങ്കോ മസ്താനി . മാമ്പഴം ഏതു തരം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. പക്ഷേ നാര് കുറഞ്ഞ മാമ്പഴം ആണ് നല്ലത്.     രണ്ടു മാമ്പഴം വലിയ പീസായി മുറിച്ചതിൽ 7 സ്പൂൺ (ചെറിയ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ) പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക (മാമ്പഴത്തിലെ മധുരത്തിനുസരിച്ചായിരിക്കണം പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടത് ). ഈ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിശ്രിതത്തിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കാച്ചിയ പാൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കട്ടിയാക്കി ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് തീരെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കമ്പോൾ ഷെയ്ക്ക് പോലെ ക്രീമി ആയിരിട്ടക്കും. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മാമ്പഴ കഷ്ണങ്ങൾ അരിഞ്ഞിട്ട ഗ്ലാസി ലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ വളരെ രുചികരം ആയിരിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *