നല്ലവഴി

കരയാൻ ഒരായിരം കാരണങ്ങൾ വരാം
കരകയറി എത്തി ചിരിക്കാൻ പഠിക്കണം

തോല്പിക്കുവാനായി ആയിരങ്ങൾ വരാം
ജയിച്ചങ്ങു കയറുവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതണം

ആറടി മണ്ണിൽ ഒടുങ്ങേണ്ടവർ നമ്മൾ
വെട്ടിപിടിച്ചത് വെറുതെ എന്നറിയുക.

ഇന്നിന്റെ ശ്വാസം ആസ്വദിച്ചീടുക
സോദരങ്ങൾക്കായി നന്മകൾ ചൊരിയുക.

ജി.കണ്ണനുണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *