ചരിത്രം ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഹൊയ്സാല സാമ്രാജ്യം

ഹൊയ്‌സാലേശ്വര ക്ഷേത്രം പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹൊയ്സാലയുടെ മഹത്തായ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഹാലേബീടു എന്ന ചെറിയ പട്ടണം.കന്നഡ ഭാഷയിൽ പഴയ താവളം എന്നാണ് ഹാലീബി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം.ഇത് പിന്നീട് ഡോറ

Read more