മരണം സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കാം : പക്ഷേ നിയമവശം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പണിപാളും!!!

മുന്നോട്ടു ജീവിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ സ്വയം മരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവർക്കുമല്ല കേട്ടോ. മാരകമായ അസുഖമുള്ളവർക്കും ഒരിക്കലും മാറാത്ത അസുഖമുള്ള മുതിർന്നവർക്കും മാത്രമേ മരിക്കാനുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാവു.

Read more