കൊളസ്ട്രോള് കുറയ്ക്കുന്ന അഞ്ച് പച്ചക്കറികൾ

ഇന്ന് പലരിലും കണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് വയറിലെ കൊഴുപ്പ്(belly fat). മെലിഞ്ഞവരിൽ പോലും കുടവയർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കുന്നതാണിത്. വിസറൽ ഫാറ്റ് (visceral fat) എന്നറിയപ്പെടുന്ന

Read more