വീടിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയർ മികച്ചതാക്കാം

താമസിക്കുന്ന വീടിന് വലുപ്പം കുറവാണെന്ന പരാതിയുണ്ടോ നിങ്ങള്‍ക്ക്. വീടിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയർ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ. വീടിന് വലുപ്പം തോന്നാന്‍ കടും നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ

Read more

ഇന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ദിനം

ജൂൺ 30, ലോക സോഷ്യൽ മീഡിയ ദിനം.ഓര്‍ക്കുട്ടില്‍ സ്ക്രാപ്പ് അയച്ചു തുടങ്ങിയവര്‍ വിചാരിച്ചുകാണുമോ ഭാവിയില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വരുമാനമാര്‍ഗം ആയിരിക്കുംഎന്ന്. യൂസറിന് തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ

Read more

രചനകളിലെ സ്ത്രീപക്ഷം

സ്ത്രീപക്ഷ രചനയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച ശിൽപകല വിദഗ്ദ്ധ ഹെൽന മെറിൻ ജോസഫിന്റ വിശേഷങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിയോട് പങ്ക് വയ്ക്കുന്നു സ്ത്രീ പക്ഷം ചിത്രകലയിലും, മറ്റ് വിവിധ

Read more