കുരുന്നുകള്‍ക്കൊരു ആശംസ കാര്‍ഡ് നിര്‍മ്മാണം…

ബിനുപ്രീയ (ഡിസൈനര്‍) പഠനത്തിനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കുട്ടികള്‍ക്ക് ക്രാഫ്റ്റുകള്‍ ചെയ്യാനുണ്ടാകും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വര്‍ക്കാണ് ഇന്ന് ഞാന്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ വിശേഷ അവസരങ്ങളില്‍ ആശംസകാര്‍ഡ് അയക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു.

Read more

ടെസ്സൽസ് നിർമ്മിക്കാം

ബിനു പ്രിയ (ഡിസൈനർ) ഇന്ന് നമ്മുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായി നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്സൽസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല എന്ന്

Read more