എഗ്ഗ് പ്ലാന്റ്, ബ്രിഞ് ജാൾ, ഓബർജിൻ എല്ലാം ഒരാളാണെ നമ്മുടെ വഴുതന: പേരിനു പിന്നിലെ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ

നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നതും രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ തയാറാക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് വഴുതന.എഗ്ഗ് പ്ലാന്റ്, ബ്രിഞ് ജാൾ, ഓബർജിൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേരുകൾ

Read more