പൊവലിയ ദ്വീപ് : പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്‌വാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് എത്തി നോട്ടം

പൊവാലിയ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിണ്ടുണ്ടോ. പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്‌വാരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടം പ്രേത അന്വേഷി കളുo പോകാൻ ഭയപ്പെടുന്നു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്, പ്ലേഗ് എന്ന

Read more