ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്

രമ്യ ശിവകുമാർ കരം ചേർത്തുപിടിച്ചേറെ വഴി നടന്നവ-നൊരു നാളിൽ വിട പറയാതെ മറയവെവ്രണിതഹൃദയം വിരഹതീക്കാറ്റിൽവെന്തു നീറിയ മൗനസന്ധ്യകൾ കോഴിയവെസ്നേഹമുഖംമൂടികൾ കണ്ടു പകച്ചു പോയപെണ്ണിന്റെ ഗദ്ഗദം ചുവരുകൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുസദാചാരകുരുക്കുകൾ

Read more