ലിപ്സ്റ്റിക് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ: ശ്രദ്ധിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട് മാഞ്ഞുപോയാൽ വീണ്ടും പുരട്ടുന്നവരാണ് അധികവും. ലിപ്സ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ലിപ്സ്റ്റിക് വാങ്ങുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ

Read more

ലിപ് ലൈനർ ഇല്ലാതെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗം ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണത്തെക്കാൾ ദോഷമേ ചെയ്യൂ. മേക്കപ്പിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക്. ലിപ്സ്റ്റിക് പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാളുടെ ലുക്ക് തന്നെ മാറുന്നു.

Read more