മണിപ്ലാന്റ് നട്ട് ഗാർഡൻ മോടിപിടിപ്പിക്കാം

ഭാഗ്യവും സമ്പത്തും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് മണിപ്ലാന്റ് വെക്കുന്നവരായിരുന്നു ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് അതിനുപരി മണിപ്ലാന്റിന്റെ ആകര്‍ഷകത്വവും പരിപാലിക്കാന്‍ എളുപ്പമാണെന്നതുമാണ് ഇന്‍ഡോര്‍ ഗാര്‍ഡനുകളില്‍ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം

Read more