സർവ്വരോഗ സംഹാരി നോനിപ്പഴം : അറിയാം ഗുണഗണങ്ങൾ

നാം അധികമൊന്നും കേൾക്കാത്തതും എന്നാൽ ഔഷധങ്ങളുടെ കലവറയായ കൂടിയായ ഒരു ഫലമാണ് നോനിപ്പഴം. ഇന്ത്യൻ മൾബറി, ബീച്ച് മൾബറി, ചീസ് ഫ്രൂട്ട്, ഗ്രേറ്റ് മൊറിൻഡ എന്നീ പേരുകളിലും

Read more