അലങ്കാരപനകളും പരിചരണവും

കവുങ്ങും തെങ്ങുമെല്ലാം പനവർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത പൂന്തോട്ടങ്ങളെ ഭംഗിയാക്കാൻവേണ്ടിയുള്ള അലങ്കാരപ്പന വളർത്തലാണ്. ചൈനീസ്, സയാമീസ് ,തായ് . മലേഷ്യൻ തുടങ്ങി നൂറിൽപ്പരം

Read more