വീടൊരു പൂങ്കാവനമാക്കിമാറ്റാം; പത്തുമണിച്ചെടി നടുമ്പോള്‍ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂ

പൂക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടച്ചെടിയാണ് പത്തുമണിച്ചെടി(table rose). പോര്‍ട്ടുലാക്ക എന്ന സസ്യ കുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ട ഈ ചെടി നടേണ്ടത് സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി ലഭിക്കുന്നിടത്താണ്. ചെടി നിറയെ പൂക്കള്‍ ഉണ്ടാകുവാന്‍ നല്ല

Read more