40 വർഷത്തെ പ്രണയം പൂവണിഞ്ഞു. പിങ്ക് നിറത്തെ വിവാഹം കഴിച്ച് യുവതി!!!

നിറങ്ങളോട് ഇഷ്ടം തോന്നാത്തവർ ആരുണ്ട്.ഒരു ഡ്രസ്സ് തന്നെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറത്തിലുള്ളതു തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ നിറത്തോടുള്ള അഗാധമായ പ്രണയം കാരണം അതിനെ

Read more