ദിനോസറിന്‍റെ കാല്‍പ്പാട് കണ്ടെത്തി ഗവേഷകര്‍

സോറാപോഡമോർഫമ (Sauropodomorpha) യുടേതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ജീവിയുടെ കാല്‍പ്പാടുകള്‍ കണ്ടെത്തി.സൗരിച്ച്യൻ ദിനോസറുകളുടെ വംശനാശം സംഭവിച്ച ഒരു ജീവശാഖ ആണ് സോറാപോഡമോർഫ. 200 മില്ല്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന സോറാപോഡമോർഫമ

Read more