സെക്സ് ചെയ്താല്‍ ഈ ഗുണങ്ങളും

സെക്‌സ് ശരീരത്തിന് ഉണർവ്വ് നൽകുമെന്ന് മനശാസ്ത്രക്ഞ്ജർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആയുസ്സും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താനും സെക്സ് ചെയ്താല്‍ സാധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദര്‍ ചൂണ്ടികാട്ടുന്നു. സെക്‌സിനും ചെറിയ ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട്. സെക്‌സ് ആസ്വാദ്യകരമാക്കാൻ

Read more

ലോക ഹെപ്പറ്റെറ്റിസ് ദിനം;
പ്രതിരോധം ശീലമാക്കാം

ഇന്ന് ( ജൂലൈ 28 ) ലോക ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനം. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയായ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് 2030 ഓടുകൂടി നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന

Read more