ക്ലോക്കിന്റെ സമയദോഷം (കുട്ടിക്കഥ)

ഒരിടത്തൊരിടത്ത് ഒരു കവലയിൽ ഒരു വലിയ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ദിവസവും നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം കൃത്യസമയം കാട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ക്ളോക്കിന്റെ സഹായത്തോടെ എല്ലാവരും സമയനിഷ്൦യോടെ ജീവിച്ചുപോന്നു. എല്ലാവരും തന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല

Read more