ആത്മവിശ്വാസത്തിന്‍റെ പുഞ്ചിരിയേകി കൃഷ്ണപ്രീയയുടെ ‘കാപ്പികോ’

ജിന്‍സി ഒരിക്കലെങ്കിലും ബോഡിഷെയിംമിഗിന് ഇരയായിട്ടുള്ളവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും. ചിലര്‍ ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ പ്രതികരിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റു ചിലര്‍ തന്നിലേക്ക് ഒതുങ്ങി ആത്മവിശ്വാസമില്ലാതെ പോകുന്നു.പുരോ​ഗമനത്തിന്‍റെ വക്താക്കളെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മള്‍. തൊലിയുടെ

Read more

രചനകളിലെ സ്ത്രീപക്ഷം

സ്ത്രീപക്ഷ രചനയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച ശിൽപകല വിദഗ്ദ്ധ ഹെൽന മെറിൻ ജോസഫിന്റ വിശേഷങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിയോട് പങ്ക് വയ്ക്കുന്നു സ്ത്രീ പക്ഷം ചിത്രകലയിലും, മറ്റ് വിവിധ

Read more