മലയാളത്തിന്‍റെ ‘ശ്രീ’ മാഞ്ഞിട്ട് പതിനാറാം ആണ്ട്

” ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു ശ്രീവിദ്യ, പ്രത്യേകതകളുള്ള സൌന്ദര്യം. അതിലുപരി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഏത് വേഷവും അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും ശ്രീവിദ്യയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.” പ്രശസ്ത

Read more