അവലോസ് പൊടി

രമ ഹരിപ്പാട് പച്ചരി അര കിലോ ചിരകിയ തേങ്ങ അര കപ്പ്‌ ജീരകം കാൽ ടിസ്പൂൺ ഉപ്പ് വെള്ളം കാൽ ടിസ്പൂൺ തയ്യാറക്കുന്ന വിധം പച്ചരി കുതിർത്ത

Read more