വഴിപാടുകൾ മുടങ്ങിയാൽ പരിഹാരമുണ്ട്!

വഴിപാടുകള്‍ മുടങ്ങിയാൽ പരിഹാരമുണ്ടോ? പലർക്കുമുള്ള സംശയമാണ്. എന്നാൽ പരിഹാരമുണ്ടെന്നാണ് ജ്യോതിഷ വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത്. മുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ ഏതെന്നും ഏതു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണെന്നും മറന്നുപോയാല്‍ കുറച്ചുപണം, തെറ്റുപണം എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ മൂന്നുതവണ ഉഴിഞ്ഞ് കാണിക്കയായി അടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിലോ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലോ തലയ്ക്കുഴിഞ്ഞ് സമര്‍പ്പിക്കാം.

ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കില്‍ ക്ഷമാപണമന്ത്രവും വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കില്‍ സമര്‍പ്പണമന്ത്രവും ജപിക്കണം.

ക്ഷമാപണ മന്ത്രം

ഓം കരചരണകൃതം വാ
കായജം കര്‍മജം വാ
ശ്രവണനയനജം വാ
മാനസം വാ അപരാധം
വിഹിതമവിഹിതം വാ 
സര്‍വ്വമേതത് ക്ഷമസ്വ
ശിവശിവ കരുണാബ്‌ധേ
ശ്രീമഹാദേവശംഭോ

സമര്‍പ്പണമന്ത്രം

കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈര്‍വാ
ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ: സ്വഭാവാത്
കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്‌മൈ
നാരായണായേതി സമര്‍പ്പയാമി
ജയ നാരായണായേതി സമര്‍പ്പയാമി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *