കര്‍ക്കിടകത്തില്‍ ഈ ആഹാരങ്ങള്‍ കഴിക്കരുത്

 കർക്കടകത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ ഹൈപ്പർ അസിഡിറ്റി കുറയ്കും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും

 ഇങ്ങനെ രക്തത്തിന്റെ പി.എച്ച് കൃത്യമായ അളവിൽ നിലനിറുത്താനാവും

 മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട, പയർവർഗങ്ങൾ, എണ്ണയിൽ വറുത്തത് തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കിയാൽ നന്ന്

 കർക്കിടകമാസത്തിൽ മത്സ്യമാംസാഹാരങ്ങൾ അധികമായി കഴിക്കുന്നത് ദഹനക്കേടുണ്ടാക്കും

 വേഗം ദഹിക്കുന്ന സസ്യാഹാരങ്ങൾ കർക്കിടകത്തിൽ ഉത്തമം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *