ദൈവകോടതി

ഭൂമിദേവിയെ അർബുദത്തിനടിമപ്പെടുത്തിയതിന്

വായൂദേവനെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചുകൊന്നതിന്

ജലദേവനെ
വിഷംകൊടുത്ത് ഇല്ലാതാക്കിയതിന്

ദൈവകോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുകയാണ്

നിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ നിൻ കയ്യാൽ ഇല്ലാതാക്കുക

-കണ്ണനുണ്ണി ജി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *