വർത്തമാനകാലം

ഇഷ്ടംപകർന്നൊരു കാമിനിയും
മാസ്‌ക്കിട്ടു പോകുന്ന കാലം
അന്നദാനത്തിനും ആയിരത്തഞ്ഞൂറ്
കയ്യിൽ കരുതേണ്ട കാലം
ചത്തവൻ പോയെന്ന് പറയുവാൻ ആധാറ്‌ കീശയിൽ കരുതേണ്ടകാലം
കട്ടുമോട്ടിച്ചവനഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചു
കഴിയുന്ന പ്രജയുള്ള കാലം
അഷ്ടിക്കു കഷ്ടിച്ചുകാശൊന്നു കൂട്ടുവാൻ ദുഷ്ടത കാട്ടുന്ന കാലം
ദൃഷ്ടി ഉടക്കിയോർ ഫോണിന്റെലോകത്ത്‌
ജന്മം പൊലിക്കുന്ന കാലം
പെണ്മക്കളേക്കാക്കുവാൻ
കണ്ണിന്റെ അറ്റത്തു അരിവാളുകരുതേണ്ടകാലം
ഇഷ്ടംപകർന്നൊരു കാമിനിയും
മാസ്‌ക്കിട്ടു പോകുന്ന കാലം
-കണ്ണനുണ്ണി ജി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *