കള്ളിമുള്‍ച്ചെടി വീടിന് അലങ്കാരം; അറിയാം കൃഷിരീതി

മുൾച്ചെടികൾ വളരുന്നത് വരണ്ട കാലാവസ്ഥാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ ഈ ചെടികൾക്ക് വിരുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷമാണ് എങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെ പരിചാരിച്ചാൽ, അവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മേൽപറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം കഴിയും

Read more

എവർഗ്രീൻ ടർട്ടിൽ വൈൻ എങ്ങനെ നട്ടു വളർത്താം

ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ഹാങ്ങിങ് പോട്ടുകളിൽ നട്ടുവളർത്താൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ചെടിയാണ് എവർഗ്രീൻ ടർട്ടിൽ വൈൻ. ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന പച്ചനിറമാണ് ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത. വളരെ വേഗത്തിൽ താഴേക്ക്

Read more