മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗായികയും കൊച്ചിൻ അമ്മിണിക്ക് വിടചൊല്ലി സംസ്കാരിക കേരളം

കൊച്ചിയിൽ നിന്നെത്തി കൊല്ലത്തിന്റെ നാടകമുഖമായി മാറിയ അമ്മിണി കൊല്ലം ഐശ്വര്യ, ദൃശ്യവേദി, അനശ്വര, യവന തുടങ്ങിയ സംഘങ്ങളിലൂടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഗായികയും നടിയും ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ കൊച്ചിൻ അമ്മിണി

Read more