പ്രതിസന്ധിയിൽ തളരാതെ “കഫേ കോഫി ഡേ”യെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ മാളവിക ഹെഗ്ഡെ

കടം കയറി ജീവിതമൊന്നാകെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴക്കടലിലേക്ക് മുങ്ങിത്താഴുമ്പോൾ കൈപിടിച്ചുയർത്തേണ്ടവൻ ഇതൊന്നും കാണാതെ ജീവൻവെടിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും തളരാതെ ഈ ആഴക്കടലിൽ നിന്നും കുതിച്ചുയരുവാനാണ് മാളവിക ഹെഗ്ഡെയെന്ന പെൺകരുത്ത് ശ്രമിച്ചത്.

Read more