ടെറസിലും സവാള കൃഷി ചെയ്യാം

ടെറസിലും അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലും സവാള കൃഷി ചെയ്യാം. സാധാരണ ജൈവ വളങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഗ്രോ ബാഗ് തയാറാക്കി നട്ടാല്‍ മതി. ഗ്രോബാഗ് ടെറസില്‍ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട്

Read more