മോഹൻലാൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബറോസിൽ സോമസുന്ദരവും

മിന്നൽ മുരളിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഗുരു സോമസുന്ദരം മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബറോസിൽ അഭിനയിക്കും. താരം തന്നെയാണ് ഈ വിവരം ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സിന് നൽകിയ

Read more