കള്ളിമുള്‍ച്ചെടി വീടിന് അലങ്കാരം; അറിയാം കൃഷിരീതി

മുൾച്ചെടികൾ വളരുന്നത് വരണ്ട കാലാവസ്ഥാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ ഈ ചെടികൾക്ക് വിരുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷമാണ് എങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെ പരിചാരിച്ചാൽ, അവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മേൽപറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം കഴിയും

Read more

ഒട്ടിക്കൽ (ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്) നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം.

ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്/ ബഡ്ഡിംഗ് പഠിക്കാനായി യൂട്യൂബിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നവർ നിരവധിയാണ്. .മിക്കവാറും മലയാളം യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ കണ്ടാൽ അൽപമെങ്കിലും അറിയുന്നവർ പോലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് വിജയകരമാകാതെ

Read more