കംബോഡിയകാരുടെ ധീരനായ സൈനികൻ മഗാവയെന്ന എലി ഇനി ഓർമ്മകളിൽ

കംബോഡിയ ജനതയുടെ അഭിമാന ധീരനായ സൈനികൻ മഗാവയെന്ന എലി ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞു. ഒരു എലിക്കെങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയും എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം. എന്നാൽ

Read more