“ഓണക്കാലം, ഓർമ്മക്കാലം”

കോവിഡ് കാലം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ മാത്രമല്ല ആഘോഷങ്ങളെയും ഉത്സവങ്ങളയുംവരെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ട്…കാലത്തിനു അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ് നാം.അത്തരമൊരു മാറ്റത്തിനൊപ്പമാണ് ഇത്തവണ നമ്മുടെ ഓണക്കാലവും… അതിൽ ഏറ്റവും നവീനമായ

Read more