ഇനി ഈസിയായി ചട്ടിയില്ലാതെ കൃഷിചെയ്യാം

ചെടിച്ചട്ടികൾക്ക് വില വർദ്ധിച്ചതോടെ ചെടിച്ചട്ടികൾക്ക് പകരം എന്ത് എന്ന ചിന്തയിലാണ് എല്ലാവരും. അതിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചട്ടി നിർമ്മാണം. വീട്ടുമുറ്റത്തെ തക്കാളി , വഴുതന

Read more