ചെറുപ്പക്കാരുടെ ” പ്രതിബിംബം “

ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വെറും നാല് മിനിറ്റിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായി ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന എക്സിസ്പിരിമെന്റൽ ഹ്രസ്വ ചിത്രമാണ് “പ്രതിബിംബം”.അനസ് ഹനീഫിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കിസുഹൈയിൽ ഷാജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ”

Read more