പങ്കാളികൾക്കിടയിലെ അകൽച്ച കാരണം ഇതും ആകാം

ദാമ്പത്യത്തിലെ ഒറ്റപ്പെടലാൽ ഇന്ന് കൂടിവരുന്നു. ബന്ധങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽത്തന്നെയുള്ള ശൂന്യതയോ , സ്വന്തം മനസ്സിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ പങ്കാളിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതോ ആവാം ബന്ധങ്ങളിലെ ശൂന്യതയ്ക്ക് കാരണം. ഇതു തിരിച്ചറിയാനും

Read more