ലോകത്തിലെ ആദ്യ ‘സംസ്കൃതം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം’ വരുന്നു.

ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളുടെ കലവറയൊരുക്കി ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുമ്പോള്‍ ലോകത്ത് ആദ്യമായി സംസ്കൃതം ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഒരുക്കി ‘സംസ്കൃതം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം’ വരുന്നു. ചലച്ചിത്ര

Read more