ലോക ഹെപ്പറ്റെറ്റിസ് ദിനം;
പ്രതിരോധം ശീലമാക്കാം

ഇന്ന് ( ജൂലൈ 28 ) ലോക ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനം. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയായ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് 2030 ഓടുകൂടി നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന

Read more