വെളുത്തച്ഛൻ

അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയിൽ നേർച്ച നേരാം
വെളുത്തച്ഛാ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊൾക

മുട്ടിലിഴഞ്ഞു ഞാൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോ
മുന്നിലായ് ദർശനമേകിടേണേ

പഞ്ചാരമണലിൽ വാഴും വിശുദ്ധനായ്
ആൾരൂപ കാണിക്ക നേർച്ച നൽകാം

മെഴുതിരി തെളിച്ചു പ്രാർഥിക്കുമ്പൊഴെൻ
കണ്ണുനീർ ഒപ്പുവാൻ എത്തുകില്ലെ

അയ്യനെ കണ്ടുഞാൻ അർത്തുങ്കൽ എത്തിടും
വെളുത്തച്ഛനു മുന്നിൽ മാലയൂരും

പുണ്യപുരാണ ദേവാലയത്തിലെ
പെരുന്നാളുകൂടുവാൻ ഓടിയെത്തും

അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയിൽ നേർച്ച നേരാം
വെളുത്തച്ഛാ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊൾക

മുട്ടിലിഴഞ്ഞു ഞാൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോ
മുന്നിലായ് ദർശനമേകിടേണേ

-ജി.കണ്ണനുണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *