അടുക്കളത്തോട്ടം ഒരുക്കാന്‍ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം?

ചെറിയൊരു അടുക്കളത്തോട്ടമെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടുകളില്‍ കാണും.നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പച്ചക്കറികള്‍, ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലം, അടുക്കള, കുളിമുറിയില്‍ നിന്നുള്ള പാഴ്ജലം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഉപയോഗിക്കാത്ത ജലം

Read more