ഡ്രഗണിന്‍റെ ഫോസില്‍ കണ്ടെത്തി

കണ്ടെത്തിയത് 18 കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇക്ത്യോസോർ എന്ന കടൽ ജീവിയുടെ ഫോസിൽ മുൻപും അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മൺമറഞ്ഞുപോയ നിരവധി ജീവജാലങ്ങളുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ

Read more