വാക്സി൯ ഇനി ഡ്രോണിലെത്തു൦

രാജ്യത്ത് വിദൂരവും എത്തിച്ചേരാനാകാത്തതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ COVID-19 വാക്സിനുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കും.

വാക്സിനുകളും മരുന്നുകളും എത്തിക്കുന്നതിന് ആളില്ലാ ആകാശ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് “ഡെലിവറി മോഡൽ വികസിപ്പിക്കാൻ” ഡ്രോൺ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) ക്ഷണിച്ചു.

വാക്‌സിനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റിലൂടെ ഒരു മാതൃക വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഐസി‌എം‌ആറിന്റെ എപ്പിഡെമിയോളജി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് മേധാവി ഡോ. സമീരൻ പാണ്ട പറഞ്ഞു. ഐഐടി കാൺപൂരുമായി സഹകരിച്ച് ഐസിഎംആർ ഇതിനകം സാധ്യതാ പഠനം നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *