ക്രിട്ടിക്സ് ചോയ്സ് അവര്‍ഡ് നൈറ്റില്‍ താരമായി സാമന്ത

ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് ചോയ്സില്‍ അവര്‍ഡില്‍ സാമന്ത ശ്രദ്ധേയമായി . അതീവ ഗ്ലാമറസായാണ് സാമന്ത എത്തിയത്.

ഡീപ് നെക്ക് ഗൌണാണ് താരം അണിഞ്ഞിരുന്നത്. നടിയുടെ ഗൌരി,നൈനിക എന്നീ ഡിസൈനറന്മാരാണ് ഗൌണ് ഡിസൈന്‍ ചെയ്തത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *