മൂക്ക് കുത്താന്‍ പേടി ഇനി വേണ്ട വേണ്ട

മൂക്കുത്തി ഇടാന്‍ ഇഷ്ടമാണ് മൂക്ക് കുത്തുന്നത് ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ പേടിയാണു താനും. ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് നടക്കാം. മൂക്കു കുത്തുമ്പോള്‍ പലര്‍ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ്

Read more