ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്‍റെ തൊലികളയാന്‍ വരട്ടേ…. ഈ കൈാര്യങ്ങള്‍ ഒന്ന് വായിക്കൂ

പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി. നിങ്ങൾ ജൈവ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ തൊലി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ രാസവിനിമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗ്യമായ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കോശങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ തൊലികളിൽ

Read more