വിറ്റാമിന്‍ എ അടങ്ങിയ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടൂ

നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കാന്‍ വിറ്റാമിന്‍ എ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം പ്രധാനമാണ്. വിറ്റാമിൻ എ ചർമ്മ ഗ്രന്ഥികൾക്ക് സെബം എന്ന എണ്ണമയമുള്ള പദാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സെബം തലയോട്ടിക്ക്

Read more