തരംഗമായി ഡെനിം ജാക്കറ്റുകൾ

കാലത്തിനൊപ്പം കോലം കെട്ടണം എന്നാണ് വെപ്പ്. പുതിയ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കി വസ്ത്ര ധാരണം നടത്തണം എന്ന് സാരം. ഒരുകാലത്ത് യൂത്തിന്റെ ഫേവറൈറ്റ് ആയിരിന്നുന്ന ജാക്കറ്റ് ആണ്‌ ഇപ്പോഴത്തെ തരംഗം.

യൂത്തിനു മാത്രം അല്ല മധ്യവയസ്ക്കർക്കും ജാക്കറ്റുകൾ ഒരുപോലെ ഇണങ്ങും.എല്ലാ തരം വസ്ത്രങ്ങളുടെ കൂടെയും ഡെനിം ജാക്കറ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്റ്റൈൽ ആയി ധരിക്കണം എന്ന്‌ മാത്രം.നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ക്കൊപ്പം ഡെനിം ജാക്കറ്റ് ധരിക്കുന്നത്. എലഗെന്റ് ലുക്ക്‌ പ്രധാനം ചെയ്യും. മിനി സ്കേറ്റ് നൊപ്പം ജാക്കറ്റ് ധരിക്കുന്നത് പെയർ ചെയ്യാം.

ഡെനിം ജാക്കറ്റ് ഓഫ്‌ ഷോൾഡർ ആയും സാറ്റിൻ സ്ലിപ്പിനൊപ്പം ധരിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഓരോ വസ്ത്രത്തിനും യോജിക്കുന്ന തരത്തിൽ അക്സസ്സറീസ് ധരിക്കുന്നതും ലുക്ക്‌ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം ആണ്‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *