താള് പുളിങ്കറി

റെസിപി : പ്രീയ ആര്‍ ഷേണായ് കിളുന്ത് പിഞ്ചു താള് /ചേമ്പിലകൾ – 15- 20 എണ്ണം പുളി – ഒരു വലിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ (

Read more